Regulament Campanii
Castigator Loterie Publicitara - Stralucirea primaverii intr-un diamant


castigator tombola Kultho

Regulament oficial Loterie Publicitara


REGULAMENTUL PROMOTIEI "Stralucirea primaverii intr-un diamant"


Art. 1. Organizatorul Promotiei

1.1. Organizatorul Promotiei Publicitare "Stralucirea primaverii intr-un diamant" (denumită în continuare "Promotie") este B&B Collection SRL cu sediul în str. Lucian Blaga, nr.3, bloc J5, scara A, ap.11, sector 3 și sediul operativ în Bucuresti sect.3, str. Traian nr.3, bloc E6, sc.2, et.7 ap.54 , înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. ORC J40/6414/1999 (denumit in continuare "Organizator"), CUI 11984882.

1.2. Prezenta Promotie este organizată în conformitate cu prevederile OG 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, în scop de reclama și publicitate pentru promovarea produselor și serviciilor oferite de către magazinele din B&B Collection din România.

1.3. Loteria se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare "Regulament"), acestea fiind obligatorii pentru toti Participanţii. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei, astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puţin 24 de ore înaintea intrării in vigoare, prin punerea acestora la dispoziţia Participanţilor în magazinele KULTHO și pe website-ul www.kultho.ro

1.4. Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant in magazinele Kultho, si la nr de tel: 0213274477 sau la adresa de email office@bbcollection.ro

Art. 2. Conditii prealabile extragerii castigatorului Promotiei

2.1 In perioada 1 martie – 31 martie 2020 , participantii trebuie sa achizitioneze minim un produs din orice categorie ceasuri si/sau bijuterii, din magazinele Kultho din România.

Art. 3. Participanţii şi condiţiile de participare

3.1 La această Promotie poate participa orice persoana fizică, rezidentă în Romania, cu varsta de peste 18 (optsprezece) ani, client al oricărui magazin Kultho din Romania care întrunește conditiile cumulative stipulate în art. 3.2 de mai jos și care acceptă termenii și condiţiile prezentului Regulament (denumite în continuare "Participant"/"Participanţi").

3.2 Pe cale de excepţie, nu pot participa la Promotie angajaţii Organizatorului şi ai celorlalte societati implicate în organizarea şi derularea Promotiei, și membrii familiilor tuturor acestora: soții/soțiile ori rudele de gradul întâi ale acestora și soții/soțiile lor;

3.3 Pentru a se înscrie în Promotie, Participantii trebuie să îndeplinească urmatoarele condiții:

 1. Să cumpere, în perioada 1 martie – 31 martie 2020 , ora 15.00, din orice magazin KULTHO din România in cadrul campaniei „ Stralucirea primaverii intr-un diamant” orice produs din portofoliul magazinelor Kultho.

 2. Pentru participarea la tragerea la sorți pentru Marele Premiu prevazute la art.5.3 de mai jos, fiecare participant trebuie să parcurgă, față de cele de mai sus, următoarele etape:

  (i) Să completeze corect și complet toate datele solicitate de Organizator: nume și prenume, adresa de email, număr de telefon, codul / numărul bonului fiscal, magazinul din care a facut achiziția și data achiziției;

  (ii) Să bifeze că este de acord cu Regulamentul oficial al Promotiei;

  (iii) Să bifeze că își dă acordul de prelucrare a datelor pesonale în scopul Campaniei.

  Suplimentar, prin bifarea opțiunii relevante de pe formularul de particpare, Participanții își pot exprima acordul ca Organizatorul să trimită comunicări comerciale în scopuri de marketing, de informare și promovare a ofertelor și a evenimentelor organzate;

 3. Sa pastreze bonul fiscal sau factura fiscala cu care a facut achizitia;

 4. Să respecte prevederile prezentului Regulament precum şi orice alte indicaţii date de Organizator în vederea desfăşurării în condiţii normale a Campaniei.

3.4. Participanții care completează formularul cu date incorecte sau incomplete vor fi descalificați, iar datele completate parțial și/sau eronat vor fi șterse.

3.5. În cazul în care cei care nu sunt eligibili pentru a participa sau care nu îndeplinesc condițile prevăzute la art. 3.1. si 3.2. de mai sus, participă la această Promotie cu încălcarea acestui Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice formă de câștig dobandită de participant în urma prezentei Promotii, fără ca aceasta să îndreptățească respectiva persoană la vreo îndemnizație/despăgubire/compensație pentru aceasta.

3.6. Prin participarea la Promotie, Participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului și își exprimă acordul în privinţa acestora, participarea la aceasta Campanie implicând obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

3.7. Un participant are dreptul de a se înscrie cu un număr nelimitat de bonuri fiscale pe zi pe având în vedere respectarea condițiilor prezentului art.3. Un bon fiscal inseamna o (1 )înscriere.

Art. 4. Magazinele participante

Participă toate Magazinele KULTHO si KULTHO DIAMONDS de pe teritoriul României, enumerate în Anexa 1 – Lista Magazinelor Participante la prezentul Regulament (denumite în continuare "Magazine Participante").

Art. 5. Premiul Promotie

5.1. Marele Premiu acordat constă intr-un (1) LANT SI PANDANTIV AUR 750 CU DIAMANT 0.28CT (G/H SI2) COMETE, în valoare 2440 RON TVA inclus.

5.2. Valoarea totala a Premiului este de 2440 RON cu TVA.

5.3. Nu se va acorda contravaloarea în bani nici nu se va accepta modificarea caracteristicilor/parametrilor premiului sau înlocuirea cu alte premii.

Art.6. Modul de desemnare a castigatorului

Castigatorul Marelui premiu va fi desemnati prin extragere (tragere la sorti) dintre participantii extrasi in fiecare magazin Kultho participant la Promotie

Art. 7. Modalitatea de acordare a Premiilor

7.1. În data de 31 Martie, ora 15:00 , Organizatorul va efectua extragerea unui potential câștigător in fiecare magazin KULTHO din Romania, în prezența unei comisii de validare formată din trei persoane asistată de un avocat în vederea asigurarii corectitudinii extragerii si a întocmirii procesului verbal de extragere. Extragerea va avea loc in sediul fiecarui magazin KULTHO, conform listei enumerate în Anexa 1 – Lista Magazinelor Participante la prezentul Regulament (denumite în continuare "Magazine Participante").

7.2 Dintre participanții înscriși la Promotie se va proceda la desemnarea/extragerea castigatorului astfel:

 1. a.Formularul de inscriere la tombola completat integral si nominal, va fi inserat in urna special amenajata in fiecare magazin Kultho, conform Anexei 1. Se va extrage 1 singur castigator din toate magazinele Kultho din Romania. Se va extrage primul formular, participantul aferent înscrierii cu numărul extras fiind potențialul câștigător al marelui premiu al Promotiei, în condițiile revendicării și respcetării condițiilor de validare;

 2. b.Totodată se vor extrage încă 3 formulare pentru rezerve pentru situația în care cel înscris pe primul cupon extras nu poate fi validat ca și potential câștigător;

 3. c.Procedura se va relua cu persoanele înscrise pe formularele extrase pentru rezerve care pot beneficia de premiu doar dacă îndeplinesc, de asemenea, condițiile impuse în prezentul Regulament.

 4. d.Dintre potentialii castigatori extrasi si validati in fiecare magazin Kultho participant, se vor extrage random un singur castigator si trei rezerve, in cazul in care castigatorul nu poate fi validat. Rezervele castigatoare se aleg in ordinea extragerii.

 5. e.Dacă în termen de 10 zile câștigătorul nu informează Organizatorul că a luat la cunoștință că este câștigătorul marelui premiu și nu revendică personal premiul, prin prezentarea la sediul operativ al Organizatorului cu un act de identitate în vederea verificării condițiilor de validare și pentru îndeplinirea formalităților de intrare în posesie a premiului câștigat, acesta va fi automat descalificat, pierzând dreptul de a beneficia de premiu;

 6. f.După expirarea termenului mai sus menționat de 10 zile lucrătoare, se va afișa pe site-ul www.kultho.ro numele castigatorului din fiecare magazin KULTHO.

7.3. Participanților li se aduce la cunoștință prin prezentul Regulament faptul că publicarea numelui și prenumelui câștigătorului marelui premiu pe website-ul www.kultho.ro se va realiza în scopul îndeplinirii obligațiilor legale ale organizatorului în legătură cu publicitatea câștigătorilor și a premiilor câștigate, în conformitate cu dispozițiile art. 42 alin. 2 din OG 99/2000.

7.4. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile legale necesare și rezonabile în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

7.5. Predarea premiului catre singurul castigator se va face la sediul operativ al Organizatorului pe baza unui Proces Verbal de predare – primire premiu in termen de 30 zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorului a fost comunicata public pe website-ul www.kultho.ro

Art. 8. Taxe şi impozite

Organizatorul Promotiei este răspunzător de plata tuturor taxelor sau a altor obligaţii fiscale/financiare legate de premiile oferite.

Castigatorul se obliga sa furnizeze codul sau numeric personal din cartea de identitate si sa predea o copie a actului sau de identitate, astfel incat organizatorul concursului sa poata respecta prevederilor Codului Fiscal, conform caruia platitorii de venituri, cu regim de retinere la sursa a impozitelor, au obligatia sa depuna o declaratie privind calculul si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent. In cazul in care un castigator refuza sa predea o copie a actului sau de identitate, nu ii va fi inmanat premiul castigat, el urmand a fi decazut din drepturile de a reclama acest premiu.

Art. 9. Încetarea inainte de termen

9.1. Promotie poate înceta inainte de termen în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forță majora, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a o continua.

9.2. Daca o situație de forță majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, împiedica sau întârzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Promotiei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata, conform art. 1351 - 1356 Cod Civil. În cazul în care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acesteia participantilor la Campanie prin afisare in magazinele participante.

Art. 10. Litigii

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi Participanţi, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente române de la sediul Organizatorului.

Art. 11. Diverse

11.1 Prin participarea la Promotie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. Participanţii sunt de acord ca, în cazul în care vor câştiga, numele si imaginea castigatorilor si castigurile acordate vor fi facute publice prin afișarea pe website-ul www.kultho.ro fără ca aceștia (câștigătorii) să poată emite pretentii financiare față de Organizator pentru aceasta afișare.

11.2.Organizatorul prelucreaza datele personale ale Participantilor (nume, prenume, telefon, e-mail,) în conformitate cu Regulamentul EU nrt. 679/2016. Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal în scopuri de (i) reclama, marketing, publicitate, (ii) statistica (iii) pentru cercetari de piata si urmarirea datelor de vanzari aceasta prelucrare fiind înscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal.

Conform Regulamentului EU nr. 679/2016, beneficiaţi de: dreptul de a fi informat; dreptul de acces la date; dreptul de a rectifica datele; dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor; dreptul de interventie asupra datelor; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;dreptul d ea fi uitat; dreptul de a va adresa justitiei.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la S.C. B&B COLLECTION SRL, cu sediul operativ in Bucuresti sect.3, str. Traian nr.3, bloc E6, sc.2, et.7 ap.54.

11.3. Prin participarea la Campanie, Participantii isi exprima in mod expres acordul ca datele lor de identitate sa intre in baza de date a Organizatorului, acestea putând fi folosite exclusiv pentru scopurile mentionate mai sus cu respectarea dispozitiilor Regulamentului EU nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Furnizarea datelor personale este obligatorie in vederea participării la Campanie. De asemenea, participantii sunt de acord sa primeasca informatii, obiecte promotionale si/sau produse gratuite, prin telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la Organizator si de la partenerii sai.

11.5.Organizatorul nu isi asuma raspunderea cu privire la eventualele dispute legate de valabilitatea bonurilor fiscale sau a facturilorfolosite pentru inscrierea la Promotie.

11.6.Potrivit liberei decizii a Organizatorului, « Promotia » poate fi mediatizata, inainte dar si pe parcursul derularii acesteia, in scopul informarii publicului si inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ ce vor putea fi difuzate/publicate prin mijloace de informare precum presa scrisa, radio si/sau online. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi completate si interpretate obligatoriu in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Regulamentul va fi disponibil pentru consultare gratuit în magazinele KULTHO și pe website-ul www.kultho.ro

11.7.Orice modificare a prezentului Regulament se realizeaza prin act aditional autentificat la birou notarial.


Prezentul Regulament si Anexa 1 Lista magazinelor participante.


S.C B&B Collection SRLANEXA 1
LISTA MAGAZINELOR PARTICIPANTE

 • Brasov Coresi Shopping Center-Kultho Shop

 • Bucuresti Baneasa Mall-Kultho Shop

 • Bucuresti Cotroceni Mall-Kultho Diamonds

 • Bucuresti Baneasa Mall-Kultho Diamonds

 • Bucuresti Plaza Romania - Kultho Shop

 • Bucuresti Mega Mall-Kultho Shop

 • Bucuresti Park Lake-Kultho Shop

 • Bucuresti Sun Plaza-Kultho Shop

 • Bucuresti Unirea Shopping Center-Kultho Shop

 • Cluj Napoca VIVO-Kultho Shop

 • Cluj Napoca Iulius -Kultho Shop

 • Constanta City Park Mall-Kultho Shop

 • Constanta VIVO-Kultho Shop

 • Craiova Electroputere – Kultho Shop

 • Galati Shopping City-Kultho Shop

 • Iasi Palas Mall-Kultho Shop

 • Ploiesti Shopping City-Kultho

 • Pitesti VIVO -Kultho

 • Sibiu Festival Shopping Center Kultho

 • Timisoara Iulius Mall-Kultho Shop

 • Timisoara Shopping City-Kultho Shop


S.C B&B Collection SRL
Act aditional nr 1: Suspendare Loterie


Act aditional nr. 1 din data de 23 martie 2020 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOTIEI „Stralucirea primaverii intr-un diamant”


Prezentul act aditional are scopul de a informa participantii cu privire la suspendarea campaniei promoționale, magazinele KULTHO fiind închise, ca urmare a efectelor Ordonantei Militare 2/2020
Regulamentul va reintra în vigoare la data redeschiderii magazinelor KULTHO, iar durata campaniei va suferi modificari care vor fi aduse la cunostinta in termen util.

Act aditional nr 2: Prelungire Loterie


Act aditional nr. 2 din data de 15 iunie 2020 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOTIEI „Stralucirea primaverii intr-un diamant”


Prezentul act aditional are scopul de a informa participantii cu privire la reluarea campaniei promoționale odată cu redeschiderea magazinele KULTHO din România.
Prezentul regulament reintra în vigoare începând de astăzi, 15.06.2020 - data redeschiderii magazinelor KULTHO, perioada campaniei prelungindu-se până pe 15.07.2020.